m

Polityka prywatności

  /  Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dane osobowe gromadzone przez zatrzymacwspomnienia.pl (Karina Michalska, Piłsudskiego 22a/10, 62-500 Konin) są przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
Rozporządzenie wprowadziło zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na korzystanie z naszych usług. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zatrzymacwspomnienia.pl zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO.
Według postanowień RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie zawsze oznacza to tylko adres czy takie dane jak imię i nazwisko. W sieci można zidentyfikować osobę poprzez np. adres e-mail, adres IP lub szereg śladów, które można jednoznacznie z nią powiązać. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez zatrzymacwspomnienia.pl (Karina Michalska, Piłsudskiego 22a/10, 62-500 Konin prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 6652786053, REGON 302322030, kontakt biuro@zatrzymacwspomnienia.pl / +48 509 749 084), jako Administratora tych danych, w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Równocześnie opisuje uprawnienia, które przysługują w związku z przetwarzaniem tych danych.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez zatrzymacwspomnienia.pl obowiązują wszystkich Użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe (tj. zatrzymacwspomnienia.pl), jak również korzystających z serwisów takich jak Instagram oraz Facebook i odwiedzających nasze profile na tych platformach.
  Jeśli Użytkownik zdecyduje się zostawić komentarz w na naszym profilu na Facebooku lub Instagramie jego treść zostanie opublikowana w formie widocznej dla innych użytkowników tych portali (część danych, takich jak nick lub imię i nazwisko będzie widoczna dla innych).
 3. Właścicielem wymienionych wyżej stron internetowych i jednocześnie Administratorem danych jest zatrzymacwspomnienia.pl (Karina Michalska, Piłsudskiego 22a/10, 62-500 Konin).
 4. Dane osobowe, które pozyskiwane i przechowywane są przez zatrzymacwspomnienia.pl, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z Użytkownikiem (takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika, numer rachunku bankowego i dane do przelewu, jeżeli dokonuje płatności za nasze usługi przelewem itp.) przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do celów technicznych oraz zawarcia umowy, wykonania umowy, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu tej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. z ustawy o rachunkowości i kodeksu pracy oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, w celach marketingowych oraz w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez zatrzymacwspomnienia.pl.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 

JAK ZBIERAMY DANE?

 1. Jeśli Użytkownik zamierza korzystać z naszych usług, zostanie poproszony o podanie nam danych osobowych. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Jeśli Użytkownik nie poda danych wymaganych umową lub przepisami prawa, zatrzymacwspomnienia.pl nie zawrze umowy. 

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 1. zatrzymacwspomnienia.pl zbiera dane osobowe Użytkowników stron internetowych zainteresowanych ofertą i usługami zatrzymacwspomnienia.pl, w tym dane uzyskane przy zawieraniu umowy o świadczenie usług fotograficznych.
 2. Dane osobowe zbierane są w szczególności w przypadku:
  1. subskrypcji biuletynów informacyjnych (newsletter),
  2. zgłoszenia zainteresowania usługami poprzez podanie danych do kontaktu w formularzach umieszczonych na stronach internetowych zatrzymacwspomnienia.pl,
  3. zawarcia i wykonywania umowy łączącej zatrzymacwspomnienia.pl i Użytkownika.
 3. Podczas korzystania ze stron internetowych zatrzymacwspomnienia.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia naszych usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie, zaś w zakresie marketingu własnego taką podstawą prawną jest tzw. uzasadniony interes Administratora.

 

CELE przetwarzania danych:

 1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług – tj. zawarcia i wykonania umowy łączącej zatrzymacwspomnienia.pl z Użytkownikiem.
 2. Analityczne i optymalizacyjne np.: w celu monitorowania ruchu i zapewnienia odpowiedniej wydajności stron, w celu opracowania sprawozdań statystycznych i analitycznych, na potrzeby badań naukowych oraz w celu optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 3. Oferowanie produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym prowadzenie konkursów związanych z ich promocją, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 4. Wykonywanie ciążących na zatrzymacwspomnienia.pl (Karina Michalska, Piłsudskiego 22a/10, 62-500 Konin) obowiązków prawnych, tj. fakturowanie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Profilowanie, czyli zautomatyzowana analiza danych Użytkowników celem ustalenia ich preferencji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 6. Dokonywanie oceny wiarygodności płatniczej – ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 

DOSTĘP DO DANYCH I ICH ZABEZPIECZENIA

 1. Dane osobowe zbierane przez zatrzymacwspomnienia.pl są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych zatrzymacwspomnienia.pl stosuje odpowiednie zabezpieczenia, które obejmują zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Rozwiązania te obejmują między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu.
 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez zatrzymacwspomnienia.pl zgodnie z tymi przepisami metod, a także zgód i innych oświadczeń, o ile z obowiązujących przepisów prawa nie wynika ich dłuższe przechowywanie. Okresy przechowywania danych mogą się różnić w zależności od celu ich przetwarzania, nie będą jednak dłuższe niż 10 lat od daty zakończenia trwania Umowy. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zatrzymacwspomnienia.pl zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
 2. Dane Użytkowników są przetwarzane tylko przez okres, w którym zatrzymacwspomnienia.pl ma ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym (w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej):
  1. przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych,
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą między zatrzymacwspomnienia.pl a Użytkownikiem,
  3. cofnięta zostanie zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
  4. zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania osobowych Użytkownika – w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 

JAKIE UPRAWNIENIENIA PRZYSłUGUJĄ OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia udzielonych zgód na przetwarzanie danych, w szczególności gdy wykorzystanie ich nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego czy nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu zatrzymacwspomnienia.pl.
 2. Prawo do usunięcia danych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych stosownie do złożonego wniosku.
 4. Prawo do przeniesienia danych.
 5. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 6. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Osoba, której dane są przetwarzane może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie stosownego wniosku na piśmie.

Wydane zgody na przetwarzanie danych osobowych można bezpłatnie odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, pisząc na adres mailowy biuro@zatrzymacwspomnienia.pl lub wysyłając pisemną informację na adres Administratora. 

W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego lub zapisania się na inną listę mailingową zatrzymacwspomnienia.pl, Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zgłoszenia żądania usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

 

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM. 

Jako podmiot danych, Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora – zatrzymacwspomnienia.pl niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z enumeratywnie wymienionych okoliczności z art. 17 ust. 1 pkt. a-f RODO. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim działającym w imieniu zatrzymacwspomnienia.pl w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, np.: fotografom, biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, agencjom badawczym.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie zatrzymacwspomnienia.pl, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom danych, działających we własnym imieniu, tj. podmiotom świadczącym działalność pocztową i kurierską, a także biurom informacji gospodarczej i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności i windykacją, jak również podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki i instytucje płatnicze).
 4. Dane statystyczne pozyskiwane poprzez nasze strony internetowe (tj. dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Użytkownika naszych stron internetowych) przekazywane są podmiotom trzecim do celów analitycznych wyłącznie w formie zagregowanej, tj. bez możliwości identyfikacji konkretnej osoby. Do zbierania statystyk wykorzystujemy produkt Google Analytics (dane otrzyma firma Google, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States). Google jest certyfikowany w programie Privacy Shield. Informujemy, że istnieje możliwość zablokowania dostępu Google Analytics do Twoich danych po zainstalowaniu w przeglądarce wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 5. Przekazujemy dane osobowe do firm/instytucji poza UE w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Te organizacje to Google.
 

DANE KONTAKTOWE

W celu realizacji uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, Użytkownik ma możliwość skorzystania z poniższych możliwości kontaktu:

adres e-mail: biuro@zatrzymacwspomnienia.pl / telefon: +48 509749084

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa). 

W razie pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych przez zatrzymacwspomienia.pl jesteśmy dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@zatrzymacwspomnienia.pl

 

CIASTECZKA

 

Nasze strony, jak większość witryn internetowych, korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek). 

Pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.),
 2. umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony,
 3. nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili Użytkownik może:

 1. usunąć pliki cookies,
 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

Użytkownik korzystając ze strony akceptuje jej zasady. W przypadku, jeśli Użytkownik nie jest w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z naszej strony.

Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Użytkownik strony zobowiązany jest do okresowego sprawdzania treści „Polityki prywatności”.

 

Pozdrawiamy, 

zespół zatrzymacwspomnienia.pl

Close
m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce neque purus, eleifend vel sollicitudin ut.

Instagram

@ My_wedding_day

Follow Us

Solene@qodeinteractive.com